DOTTERN TIA

Home
DIKTER
DOTTERN TIA
JAG
FAVORITER
KONTAKTA MIG

silke

Tia är 15-år gammal. Hon är klok och vacker ung dam.
Och hon är den starkaste människa i mitt liv.
Trots alla svåra problemer hon har haft är hon glad och vänlig människa.  (Några av problemer är Ataxia och Asperger Syndrom)

tia.jpg
Konfirmationsdag

Kommer senare och berätta hur
både Ataxi och As
syns i vår vardag.

Asperger syndrom

(svenska texten hittat från:

 Riksföreningen Autism sidor)

Asperger syndrom har kommit att bli en allmänt accepterad beteckning för funktionshinder hos personer med i regel normal begåvning och med följandegemensamma svårigheter:

  • begränsad förmåga till socialt umgänge
  • speciella begränsade intressen
  • tvångsmässighet och speciella rutiner
  • tal-, språk- och kommunikationsproblem
  • motorisk klumpighet

Personer med Asperger syndrom skiljer sig i allmänhet inte utseendemässigt från andra, vilket gör att det kan vara svårt för omgivningen att förstå deras avvikande beteende. De blir därför ofta missförstådda och kan uppfattas som ohyfsade eller ouppfostrade.

Trots normal intelligens har personer med Asperger syndrom stora brister vad gäller

  • förmåga att intuitivt förstå och reagera på hur andra tänker och känner
  • förmåga att få sammanhang och mening i sina upplevelser
  • förmåga att organisera sin tillvaro

Detta leder framför allt till problem i kontakten med andra människor, men också till stora generella anpassningsproblem och svårigheter att klara av vardagens, skolans och yrkeslivets krav.

Problemen visar sig tidigt och präglar personen genom livet. En nyligengenomförd undersökning pekar på att minst 4 per 1000 grundskolebarn har Asperger syndrom. Funktionshindret är betydligt vanligare hos pojkar än hosflickor.

Orsaken är ofullständigt känd, men ärftliga faktorer tycks vara betydelsefulla. Det råder stor enighet bland forskare att psykosociala eller speciella upplevelser i barndomen inte orsakar Asperger syndrom.

Egentlig behandling saknas. Däremot kan mycket göras med stödjande insatser. En tidig diagnos, noggrann information till alla berörda och anpassade krav och stödåtgärder är grunden för det långsiktiga habiliteringsarbetet. Med insatser som dessa under uppväxttiden lär sig många att fungera relativt väl och kan leva ett förhållandevis självständigt vuxenliv.

Ett tidigt målinriktat stöd kan också minska risken för att ungdomar och vuxna med Asperger syndrom ska utveckla depressioner och andra psykiatriska problem som oftast är en reaktion på omgivningen och dess krav.